Όροι – Προϋποθέσεις

1. Γενικά

1.1. Η εταιρεία με την επωνυμία « four food επε », η οποία εδρεύει στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΟΦ . ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 109 με ΑΦΜ 997529350 της ΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ , έχει δημιουργήσει την Ιστοσελίδα www.pizzaclub.gr και www.e-kuzina.gr , μέσω της οποίας διαθέτει στο καταναλωτικό κοινό μέσω της τις Υπηρεσίες, ως αυτές ορίζονται κατωτέρω.

1.2. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αφορούν και ρυθμίζουν την εκ μέρους των καταναλωτών είσοδο και περιήγηση στην Ιστοσελίδα, ως επίσης και τη εκ μέρους τους χρήση των Υπηρεσιών, ως αυτές ορίζονται στους παρόντες όρους χρήσης.

1.3. Η είσοδος του Καταναλωτή στην Ιστοσελίδα, η περιήγηση και υποβολή Παραγγελίας αποτελεί δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής εκ μέρους του Καταναλωτή των παρόντων Όρων Χρήσης, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων. Τυχόν είσοδος ή/και χρήση των Υπηρεσιών μετά οιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης εκλαμβάνεται ως αποδοχή των εν λόγω τροποποιήσεων.

1.4. Εφόσον κάποιος Καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους Όρους Χρήσης, συνίσταται να μην εισέρχεται στην Ιστοσελίδα, να μην εγγραφεί και να μην κάνει χρήση των Υπηρεσιών. Η KUZINA προτρέπει τους Καταναλωτές να επισκέπτονται την παρούσα σελίδα και να διαβάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

2. Ορισμοί

2.1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται ειδικότερα στους παρόντες Όρους Χρήσης, ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί:

«Ιστοσελίδα» σημαίνει την ηλεκτρονική διεύθυνση www.pizzaclub.gr και www.e-kuzina.gr και τις υποσελίδες και ενότητες αυτής.

«Καταναλωτής» σημαίνει το φυσικό πρόσωπο, που εισέρχεται στην Ιστοσελίδα ή/και κάνει χρήση των Υπηρεσιών.

«Κατάστημα» σημαίνει τo κατάστημα εστιατορίων KUZINA

«Λογαριασμός» σημαίνει τον προσωπικό λογαριασμό του Καταναλωτή, που αυτός δημιουργεί και απαιτείται για την δυνατότητα χρήσης των Υπηρεσιών.

«Όροι Χρήσης» σημαίνει τους παρόντες όρους χρήσης, ως ενδεχόμενα τροποποιηθέντες ισχύουν κατά πάντα χρόνο.

«Παραγγελία» σημαίνει την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής παραγγελίας μέσω της Ιστοσελίδας, δια της οποίας ο Καταναλωτής παραγγέλνει προϊόντα του Τιμοκαταλόγου.

«Τιμοκατάλογος» σημαίνει τα προσφερόμενα από την four food επε μέσω της Ιστοσελίδας προϊόντα και αγαθά.

«Υπηρεσίες» σημαίνει τις προσφερόμενες από την kuzina υπηρεσίες, ως αυτές περιγράφονται στον όρο 4 των παρόντων Όρων Χρήσης.

«KUZINA» σημαίνει την εταιρεία «FOURE FOOD ΕΠΕ

3. Περιορισμός Ευθύνης

3.1. Οι πληροφορίες της Ιστοσελίδας, οι δια της Ιστοσελίδας παρεχόμενες Υπηρεσίες είναι ακριβείς, με την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή από διακοπές λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.

3.2. Η KUZINA δύναται να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή και την παροχή των Υπηρεσιών, χωρίς καμία ειδοποίηση.

3.3. Η KUZINA δεν εγγυάται την αδιάκοπη και χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την διακοπή πρόσβασης στην Ιστοσελίδα για τεχνικούς λόγους ή από προβλήματα και δυσχέρειες, που μπορεί να επηρεάσουν ή να εμποδίσουν ή αναστείλουν την ομαλή λειτουργία της Ιστοσελίδας, την πρόσβαση σε αυτή και την υποβολή ή εκτέλεση Παραγγελιών.

3.4. Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι υπόχρεη η KUZINA για τυχόν άμεση, έμμεση, ειδική, παραδειγματική, έκτακτη, υποδειγματική ή παρεπόμενη αποζημίωση, ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση – ακόμα κι αν η KUZINA έχει ενημερωθεί προγενέστερα για την πιθανότητα της εν λόγω αποζημίωσης, είτε στο πλαίσιο μιας αγωγής λόγω αθέτησης σύμβασης, αμέλειας ή άλλης περίπτωσης που επισύρει ευθύνη, όταν προκύπτει ή σχετίζεται με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την απόδοση των στοιχείων, υπηρεσιών, προϊόντων και υλικών που διατίθενται από αυτή την Ιστοσελίδα.

4. Παρεχόμενες Υπηρεσίες

4.1. O Καταναλωτής δύναται μέσω της Ιστοσελίδας να υποβάλλει ηλεκτρονική παραγγελία για προϊόντα του Τιμοκαταλόγου με δυνατότητα: (α) παράδοσης της παραγγελίας από σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) ή (β) παραλαβή της παραγγελίας από Κατάστημα KUZINA της επιλογής του (Take Away), σε αμφότερες δε τις περιπτώσεις και με δυνατότητα εκτέλεσης και παράδοσης/παραλαβής της Παραγγελίας σε προκαθορισμένο μεταγενέστερο χρονικό σημείο.

4.2. Οι Υπηρεσίες είναι διαθέσιμες κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες Δευτέρα – Κυριακή, 12:00 – 01:00, εκτός από τις περιπτώσεις όπου το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων έχει εκτάκτως μεταβληθεί ή σε περιπτώσεις, στις οποίες για λόγους ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η είσοδος στην Ιστοσελίδας, η χρήση των Υπηρεσιών και η υποβολή και εκτέλεση Παραγγελιών.

4.3. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της Υπηρεσίας διανομής και παραλαβής από σημείο επιλογής του Καταναλωτή αποτελεί το σημείο παραλαβής να εξυπηρετείται από κατάστημα KUZINA . Επί του παρόντος εξυπηρετούνται μόνο ορισμένες περιοχές εντός ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

4.4. Τυχόν προσφορές ισχύουν μέχρι την ανανέωσή τους στην Ιστοσελίδα

5. Προϋποθέσεις και Όροι εγγραφής στις Υπηρεσίες

5.1. Η απλή είσοδος και περιήγηση στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί εγγραφή του Καταναλωτή και την δημιουργία προσωπικού λογαριασμού.

Η εγγραφή στην Ιστοσελίδα είναι προαιρετική. Ωστόσο, κάποια από τα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες που προσφέρονται μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε χρήστες που δεν έχουν εγγραφεί.

Συνεπώς, και προκειμένου, όμως, ο Καταναλωτής να δύναται να έχει πρόσβαση και να κάνει χρήση όλων των παρεχόμενων μέσω της Ιστοσελίδας Υπηρεσιών, θα πρέπει ο Καταναλωτής να δημιουργήσει ένα Λογαριασμό. Προϋπόθεση για την εγγραφή, τη σύνδεση και χρήση των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας αποτελεί ο Καταναλωτής να είναι άνω των 18 ετών και να έχει πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.

Εναλλακτικά, ο Καταναλωτής δύναται να εισέλθει στις Υπηρεσίες μέσω υφιστάμενου λογαριασμού, που διαθέτει στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook (www.facebook.com). Στην περίπτωση αυτή, η KUZINA δεν δημοσιεύει τίποτα στο προφίλ του Καταναλωτή στο Facebook. Επίσης η KUZINA δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία που ο Καταναλωτής έχει καταχωρήσει στο Facebook εκτός από το όνομα και το e-mail επικοινωνίας, ως μέσα ταυτοποίησης και ενημέρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, οι περιορισμοί και γενικά όλες οι πολιτικές ασφάλειας χρήσης της Ιστοσελίδας παραμένουν ως έχουν.

5.2. Διαδικασία δημιουργίας Λογαριασμού.

Κατά τη διαδικασία δημιουργίας Λογαριασμού, ο Καταναλωτής θα πρέπει να συμπληρώσει προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα. Μόνον κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας εγγραφής, μπορεί ο Καταναλωτής να συνδέεται και να κάνει χρήση των Υπηρεσιών. Κάθε φορά, που ο Καταναλωτής επιθυμεί να κάνει χρήση των Υπηρεσιών θα πρέπει να συνδέεται μέσω του Λογαριασμού.

Για τη δημιουργία Λογαριασμού, ο Καταναλωτής θα πρέπει να δηλώσει τα πραγματικά στοιχεία που απαιτούνται, ήτοι: (α) Όνομα, (β) Επώνυμο, (γ) Τηλέφωνο και (δ) έγκυρη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Δ.Η.Τ.), που αποτελεί και τον κωδικό εισόδου και παράλληλα να δημιουργήσει ένα κωδικό πρόσβασης (password).

Επίσης, πριν τη δημιουργία Λογαριασμού, ο Καταναλωτής θα πρέπει να έχει διαβάσει επισταμένα και να έχει κατανοήσει πλήρως τους Όρους Χρήσης.

Ο Καταναλωτής δηλώνει και εγγυάται ότι τα από αυτόν καταχωρούμενα στοιχεία είναι ακριβή και απολύτως αληθή.

Η Δ.Η.Τ., που καταχωρεί ο Καταναλωτής θα πρέπει να είναι αληθινή, υπαρκτή και να είναι ο νόμιμος δικαιούχος και Καταναλωτής αυτής και ότι αυτή ευρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό του έλεγχο. Προκειμένου ο κωδικός πρόσβασης να είναι έγκυρος και αποδεκτός, συνίσταται να αποτελείται από συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων, έτσι ώστε να είναι όσο το περισσότερο ισχυρός.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ο κωδικός πρόσβασης θα πρέπει να διατηρείται μυστικός και να μη γνωστοποιείται σε τρίτα πρόσωπα. Για μεγαλύτερη διασφάλιση, προτείνεται, όπως ο Καταναλωτής τροποποιεί τον κωδικό πρόσβασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η KUZINA δεν θα ζητήσει ποτέ από τον Καταναλωτή να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασής του. Ο Καταναλωτής δεν θα πρέπει να γνωστοποιεί τον κωδικό πρόσβασης και οιαδήποτε επικοινωνία στην οποία ζητείται από τον Καταναλωτή ο κωδικός πρόσβασης του, θα πρέπει να θεωρείται ύποπτη και να αντιμετωπίζεται ως τέτοια από τον Καταναλωτή.

Ο αριθμός κινητού τηλεφώνου θα πρέπει να αντιστοιχεί σε ενεργή τηλεφωνική σύνδεση στο όνομα του Καταναλωτή.

Ο Καταναλωτής δηλώνει και αποδέχεται ότι σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί από τη KUZINA ότι οποιοδήποτε των ανωτέρω στοιχείων δεν είναι αληθές και δεν πληροί τις προϋποθέσεις και εγγυητικές δηλώσεις του Καταναλωτή, δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να ακυρώνει το Λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή, ουδεμία ευθύνη δύναται να βαρύνει τη KUZINA .

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής διαπιστώσει ή θεωρήσει ενδεχόμενο ότι οιαδήποτε των ανωτέρω στοιχείων έχει τύχει υποκλοπής ή έχει με οιοδήποτε τρόπο γνωστοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτο, οφείλει να τα τροποποιήσει και να ενημερώσει άμεσα την KUZINA στη διεύθυνση kuzina@otenet.gr

Σε κάθε περίπτωση και για λόγους ασφαλείας συνίσταται, όπως ο Καταναλωτής μετά την ολοκλήρωση της εισόδου και περιήγησής του στην Ιστοσελίδα, να αποσυνδεθεί από την Ιστοσελίδα.

Κατά περίπτωση και ανάλογα με τη φύση της Υπηρεσίας, κατά τη διαδικασία υποβολής Παραγγελίας, θα ζητηθούν από τον Καταναλωτή περαιτέρω στοιχεία, όπως πλήρη στοιχεία διεύθυνσης παράδοσης της παραγγελίας (διεύθυνση, αριθμός, ΤΚ, όροφος, όνομα στο κουδούνι). Η καταχώριση των στοιχείων αυτών αποτελεί προϋπόθεση για τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της παραγγελίας και πλήρη χρήση των Υπηρεσιών.

Επίσης, και ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής, θα ζητηθούν από τον Καταναλωτή ειδικότερα στοιχεία, όπως ενδεικτικά ο αριθμός πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, η ημερομηνία λήξης, το όνομα κατόχου κλπ.

Εφόσον ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να δηλώσει τα στοιχεία αυτά, δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των αντίστοιχων Υπηρεσιών. Εφόσον ο Καταναλωτής το επιθυμεί, οι εν λόγω πληροφορίες δύνανται να αποθηκεύονται ως στοιχεία του Λογαριασμού και να συμπληρώνονται αυτόματα σε μεταγενέστερες εισόδους χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, προκειμένου να μην απαιτείται η επανεισαγωγή τους εκ μέρους του Καταναλωτή. Σκοπός της αυτόματης εισαγωγής των στοιχείων αυτών είναι να καθίσταται πιο φιλική προς αυτόν η περιήγησή του στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες.

5.3. H KUZINA ενδέχεται να ζητήσει από τον Καταναλωτή, όπως αυτός καταχωρήσει περαιτέρω στοιχεία, εφόσον αυτό καθίσταται απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαλήθευσης και ταυτοποίησής του.

5.4. O Καταναλωτής οφείλει να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο Λογαριασμό και στην Ιστοσελίδα. Ο Καταναλωτής αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι οποιαδήποτε επικοινωνία με την KUZINA μέσω του Λογαριασμού τεκμαίρεται ως προερχόμενη, απευθυνόμενη και ληφθείσα από τον ίδιο.

5.5. Ο Καταναλωτής οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από την Ιστοσελίδα, Επίσης οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά την διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης της Ιστοσελίδας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET ). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Ιστοσελίδα απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον Καταναλωτή/επισκέπτη ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

5.6. Τροποποίηση στοιχείων Λογαριασμού και διαγραφή Λογαριασμού.

Ο Καταναλωτής, με την είσοδο στο Λογαριασμό του, έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή: (α) να διαγράψει τις παρασχεθείσες πληροφορίες, (β) να τις τροποποιήσει ή (γ) να διαγράψει τον Λογαριασμό, ακολουθώντας τα βήματα, που περιγράφονται στα αντίστοιχα σημεία της Ιστοσελίδας.

6. Σύνδεση

6.1. Εφόσον έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία της εγγραφής και της δημιουργίας του Λογαριασμού, ο Καταναλωτής σε κάθε επόμενη είσοδο στην Ιστοσελίδα και κατόπιν σύνδεσης μέσω του Λογαριασμού, που έχει δημιουργήσει με την εισαγωγή του κωδικού εισόδου και του κωδικού πρόσβασης, θα δύναται να έχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες και να υποβάλλει Παραγγελία.

7. Διανομή παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery)

7.1. Δημιουργία Παραγγελίας

O Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “Delivery”, προκειμένου να υποβάλλει Παραγγελία, τα προϊόντα της οποίας θα παραδοθούν σε σημείο της επιλογής του (εφόσον το σημείο αυτό εξυπηρετείται από κατάστημα KUZINA ).

Παράλληλα, ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, αντί της άμεσης παράδοσης να επιλέξει την παράδοση σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την παράδοση της παραγγελίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία εντός των πέντε επόμενων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Παραγγελίας και σε ακριβή ώρα, αναγόμενη σε ζώνες των τριάντα (30) λεπτών.

Ως παράδοση νοείται η παράδοση της παραγγελίας σε χρόνο, ο οποίος μπορεί να κυμαίνεται από 25 έως 65 λεπτά από την ολοκλήρωση και υποβολή της Παραγγελίας. Τα χρονικά όρια της άμεσης παράδοσης όσο και της παράδοσης σε προκαθορισμένη ώρα είναι ενδεικτικά, αφορούν τον μέσο χρόνο παράδοσης ολόκληρου του δικτύου των Καταστημάτων KUZINA την δεδομένη στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με τον ενδεικτικά αναγραφόμενο χρόνο παράδοσης στην Ιστοσελίδα, αποσκοπούν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την KUZINA .

Η KUZINA ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παράδοση της παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

Ο Καταναλωτής θα πρέπει να ευρίσκεται στο σημείο παραλαβής, το οποίο έχει δηλώσει στην Παραγγελία την προκαθορισμένη ώρα προκειμένου να παραλάβει την Παραγγελία του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής δεν ευρεθεί για χρονικό διάστημα 5 λεπτών, η KUZINA δύναται να ακυρώσει την Παραγγελία και διαθέσει αυτή κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια, μη φέρουσα οιαδήποτε ευθύνη φέρει και ο Καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

7.2. Υποβολή Παραγγελίας

Προς το σκοπό υποβολής της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία στην Ιστοσελίδα, τα οποία περιλαμβάνουν: (α) την ακριβής διεύθυνση του σημείου διανομής, (β) όροφο, (γ) αναγραφόμενα στοιχεία στο κουδούνι εισόδου.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Καταναλωτή, με την έναρξη της Παραγγελίας δημιουργείται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, στο οποίο συμπληρώνονται τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει.

Προϋπόθεση για την ολοκλήρωσης και υποβολή της Παραγγελίας είναι η συνολική αξία των παραγγελθέντων προϊόντων να ισούται τουλάχιστον σε ποσό επτά ευρώ (€7 KAI 15 € για μακρυνές παραγγελίες ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων φόρων και επιβαρύνσεων. Πέραν της αξίας της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με κανένα επιπλέον κόστος.

Η KUZINA καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα αναφερόμενα στην Ιστοσελίδα προϊόντα να είναι διαθέσιμα από όλα τα καταστήματα KUZINA , που εξυπηρετούν υπηρεσίες «Delivery». Ενδέχεται, όμως, κατά την εκτέλεση της Παραγγελίας από το κατάστημα να διαπιστωθεί πρόσκαιρη έλλειψη αυτών. Στην περίπτωση, αυτή η KUZINA θα επικοινωνήσει με τον Καταναλωτή προς σχετική ενημέρωση προτείνοντας παράλληλα εναλλακτικές.

Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ειδικότερα την παραγγελία του. Ενδεικτικά, στις πίτσες του Τιμοκαταλόγου μπορεί να γίνει αντικατάσταση κάποιων υλικών με άλλα, ενώ ο Καταναλωτής μπορεί να προσθέσει το πολύ έως το πολύ πέντε (5) επιπλέον υλικά, ανάλογα με τη συνταγή, με επιπλέον χρέωση όπως ορίζεται στον Τιμοκατάλογο. Η αφαίρεση υλικών δεν μεταβάλλει την τιμή της πίτσας η άλλων προιόντων

7.3. Τρόποι Πληρωμής

Ο Καταναλωτής έχει τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής της Παραγγελίας:

i. Πληρωμή αποκλειστικά με μετρητά κατά την παραλαβή της παραγγελίας από το διανομέα της KUZINA .

8. Παραλαβή παραγγελίας από κατάστημα KUZINA (Take Away)

8.1. Δημιουργία Παραγγελίας

O Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει το πεδίο με την ένδειξη “Take Away”, προκειμένου να υποβάλλει Παραγγελία, την οποία θα παραλάβει άμεσα από ένα από τo κατάστημα KUZINA, που περιλαμβάνονται στο σχετικό πίνακα στη Ιστοσελίδα.

Ως άμεση παραλαβή νοείται η παραλαβή της παραγγελίας από τον Καταναλωτή 15-30 λεπτά μετά την αποστολή της Παραγγελίας. Κατά την ολοκλήρωση της και υποβολή της Παραγγελίας, στην οθόνη του Καταναλωτή εμφανισθεί ενημέρωση, στην οποία θα περιλαμβάνεται ο χρόνος παραλαβής, ο οποίος προκύπτει με βάση προσδιορισμού την ακριβή ώρα της αποστολής της Παραγγελίας.

Παράλληλα, ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, αντί της άμεσης παραλαβής να επιλέξει την παραλαβή από το επιλεγέν κατάστημα KUZINA σε προκαθορισμένη ημέρα και ώρα, που επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την παραλαβή της παραγγελίας σε συγκεκριμένη ημερομηνία εντός των πέντε επόμενων ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της Παραγγελίας και σε ακριβή ώρα, αναγόμενη σε ζώνες των τριάντα (30) λεπτών.

8.2. Υποβολή Παραγγελίας

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του Καταναλωτή, με την έναρξη της Παραγγελίας δημιουργείται ηλεκτρονικό καλάθι αγορών, στο οποίο συμπληρώνονται τα προϊόντα, που επιθυμεί να παραγγείλει.

Για τις Παραγγελίες για παραλαβή από κατάστημα KUZINA δεν υπάρχει ελάχιστο κόστος παραγγελίας.

Η KUZINA καταβάλλει κάθε προσπάθεια, ώστε τα αναφερόμενα στην Ιστοσελίδα προϊόντα να είναι διαθέσιμα από όλα τα καταστήματα KUZINA , που εξυπηρετούν υπηρεσίες «Take Away». Ενδέχεται, όμως, κατά την εκτέλεση της Παραγγελίας από το επιλεγέν κατάστημα να διαπιστωθεί πρόσκαιρη έλλειψη αυτών. Στην περίπτωση, αυτή η KUZINA θα επικοινωνήσει με τον Καταναλωτή προς σχετική ενημέρωση προτείνοντας παράλληλα εναλλακτικές.

Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα και τις Υπηρεσίες ο Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει ειδικότερα την παραγγελία του. Ενδεικτικά, στις πίτσες του Τιμοκαταλόγου μπορεί να γίνει αντικατάσταση κάποιων υλικών με άλλα, ενώ ο Καταναλωτής μπορεί να προσθέσει το πολύ έως 5 επιπλέον υλικά, ανάλογα με τη συνταγή, με επιπλέον χρέωση όπως ορίζεται στον Τιμοκατάλογο. Η αφαίρεση υλικών δεν μεταβάλλει την τιμή της πίτσας.

8.3. Τρόποι Πληρωμής

8.3.1. Ο Καταναλωτής έχει τους κατωτέρω τρόπους πληρωμής:

i. Πληρωμή με μετρητά ή με τη χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας στο ταμείο του καταστήματος KUZINA κατά την παραλαβή της παραγγελίας.

ii. Προπληρωμή μέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners, Discover ή με χρήση του ηλεκτρονικού πορτοφολιού Masterpass. Η πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα διενεργείται πριν την ολοκλήρωση της υποβολής και αποστολής της Παραγγελίας. Στο οικείο τμήμα της Ιστοσελίδας, εμφαίνονται οι πιστωτικές κάρτες και το σήμα (Logo) τους, οι οποίες είναι αποδεκτές για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπληρωμής.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha  e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας  μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

iii. Προπληρωμή μέσω της online υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Pay Pal. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής μεταφέρεται στην ιστοσελίδα www.paypal.com για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

v. Από τη στιγμή που ο Καταναλωτής αποφασίσει και προχωρήσει να προπληρώσει την Παραγγελία: (α) μέσω χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας ή (β) μέσω της online υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Pay Pal τεκμαίρεται ότι ο Καταναλωτής έχει λάβει γνώση και αποδεχτεί τους αντίστοιχους όρους χρήσης και διενέργειας συναλλαγών της υπηρεσίας Τράπεζας ALPHA και η KUZINA δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τους ανωτέρω τρόπους.

Ο Καταναλωτής δύναται να επιλέξει το είδος του νόμιμου φορολογικού παραστατικού, που θα εκδοθεί από την KUZINA για κάθε συναλλαγή, που αφορά παραλαβή από κατάστημα KUZINA.

Εφόσον ο Καταναλωτής διαθέτει εκπτωτικό κουπόνι, ο Καταναλωτής δύναται να συμπληρώσει τον κωδικό που έχει, προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης.

8.4. Ολοκλήρωση της Παραγγελίας

Ο Καταναλωτής θα πρέπει να προσέλθει στο επιλεγέν κατάστημα την συμφωνημένη ώρα προκειμένου να παραλάβει την παραγγελία του. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής εμφανισθεί καθυστερημένα για την παραλαβή της Παραγγελίας του, με αποτέλεσμα τα παραγγελθέντα προϊόντα να ενδέχεται να μην διατηρούν τις ιδιότητες, που είχαν κατά το χρόνο της συμφωνηθείσας παραλαβής (ενδεικτικά να έχουν κρυώσει τα προϊόντα της Παραγγελίας), η KUZINA ουδεμία ευθύνη φέρει και ο Καταναλωτής οφείλει να καταβάλλει την αξία της Παραγγελίας του, εφόσον έχει επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή στο κατάστημα και δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

Σε κάθε περίπτωση, το κατάστημα KUZINA , που εκτελεί την Παραγγελία, είναι υποχρεωμένο να την διατηρήσει για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) λεπτών από την προκαθορισμένη ώρα παραλαβής. Μετά το χρονικό εκείνο σημείο, το κατάστημα KUZINA , έχει την δυνατότητα και κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να διαθέσει την Παραγγελία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Καταναλωτής έχει επιλέξει ως μέθοδος πληρωμής την πληρωμή στο κατάστημα κατά την παραλαβή και δεν εμφανιστεί προκειμένου να παραλάβει, η παραγγελία θα ακυρώνεται, ενώ ο Καταναλωτής δεν μπορεί να υπαναχωρήσει ή να ζητήσει αντικατάσταση ή ακύρωση της συναλλαγής του.

Τα χρονικά όρια της άμεσης παραλαβής όσο και της παραλαβής σε προκαθορισμένη ώρα είναι ενδεικτικά, αφορούν τον μέσο χρόνο παραλαβής του δικτύου των Καταστημάτων KUZINA την δεδομένη στιγμή και ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με τον ενδεικτικά αναγραφόμενο χρόνο παραλαβής στην Ιστοσελίδα, αποσκοπούν στην βέλτιστη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικά για την KUZINA , η οποία ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση, που για οποιανδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η παραλαβή της παραγγελίας εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων.

Η KUZINA δεν μπορεί να εγγυηθεί (λόγω τεχνικού περιορισμού) την αποφυγή καθυστέρησης σε σχέση με τον αναμενόμενο χρόνο παράδοσης, όταν ο χρόνος παράδοσης μεταβληθεί όσο ο Καταναλωτής είναι σε διαδικασία Παραγγελίας καθώς δεν υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα να ενημερωθεί ο Καταναλωτής για τυχόν αλλαγές. Αυτό σημαίνει πρακτικά, ότι ο Καταναλωτής, μετά την ηλεκτρονική αποστολή της παραγγελίας του, θα ενημερωθεί για το χρόνο παράδοσης που ίσχυε όταν ξεκίνησε τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της παραγγελίας του.

Όταν το αρμόδιο κατάστημα KUZINA δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον Καταναλωτή και να εκτελέσει την Παραγγελία λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας και διακόπτεται η προώθηση νέων παραγγελιών σε αυτό, ο Καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η Παραγγελία.

9. Πολιτική επιστροφών/ ακυρώσεων παραγγελιών

9.1. Πολιτική Επιστροφών

Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί: (α) αναντιστοιχία μεταξύ της Παραγγελίας και των προϊόντων που παραδίδονται ή (β) ότι η ποιότητα των παραδιδόμενων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα των προϊόντων της KUZINA , ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ισόποση αποζημίωση σε είδος (ενδεικτικά, αντικατάσταση ειδών ή δωρεάν παροχή σε επόμενη παραγγελία).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, εφόσον πρόκειται για παράδοση Παραγγελίας σε σημείο επιλογής του Καταναλωτή (Delivery) ο Καταναλωτής θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα είτε με e-mail στη διεύθυνση kuzina@otenet.gr είτε τηλεφωνικά στο 2810373000 με το τηλεφωνικό κέντρο της KUZINA , το οποίο επικοινωνεί και συντονίζει τα αρμόδια τμήματα (τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας, υπεύθυνοι Λειτουργίας κλπ) και να γνωστοποιήσει το περιστατικό και προκειμένου για την επιβεβαίωση του περιστατικού και τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.

Αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται για παραλαβή της Παραγγελίας από επιλεγέν Κατάστημα KUZINA (Take Away) ο Καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώσει τον υπεύθυνο του Καταστήματος κατά την παραλαβή της Παραγγελίας σχετικά και για τους επιμέρους όρους της αποζημίωσης σε είδος.

9.2. Πολιτική Ακυρώσεων Παραγγελίας

Πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής της Παραγγελίας και την ηλεκτρονική υποβολή, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την Παραγγελία του, αφαιρώντας τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι του. Στην περίπτωση κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η υποβολή της Παραγγελίας, ο Καταναλωτής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία μόνο τηλεφωνικά και μόνο εάν η παραγγελία δεν έχει ακόμα εκτελεστεί και δεν έχει εκδοθεί παραστατικό πώλησης.

Σε περίπτωση ακύρωσης μιας παραγγελίας, για την οποία έχει επιλεγεί ως μέσο πληρωμής η πιστωτική κάρτα, η ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής κάρτας πραγματοποιείται μόνο από τις supervisor του Τηλεφωνικού Κέντρου της KUZINA.

Όταν η Παραγγελία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω υπερβολικού φόρτου εργασίας, διακοπής ρεύματος, τεχνικού προβλήματος, κακών καιρικών συνθηκών ή άλλων λόγων ανωτέρας βίας, ο Καταναλωτής ενημερώνεται τηλεφωνικά και ακυρώνεται η Παραγγελία του.

10.Πολιτική Απορρήτου- Προστασία προσωπικών δεδομένων

10.1. Γενικά

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αφορά τα στοιχεία και πληροφορίες, τις οποίες γνωστοποιεί ο Καταναλωτής στη KUZINA και η KUZINA συλλέγει από τους Καταναλωτές της Ιστοσελίδας και ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο ενδέχεται να χρησιμοποιούνται αυτές οι πληροφορίες από την KUZINA

Η από τον Καταναλωτή είσοδος και χρήση της Ιστοσελίδας και των προσφερόμενων στην Ιστοσελίδα Υπηρεσιών, τεκμαίρεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Καταναλωτή κάθε και όλων των παρόντων Όρων Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων και των πρακτικών και τις πολιτικών, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

10.2. Σύνδεσμοι (links) προς άλλες ιστοσελίδες (web sites).

Η Ιστοσελίδα περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλες ιστοσελίδες (websites), οι οποίες δεν ελέγχονται από την KUZINA αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η πρόσβαση στις ιστοσελίδες αυτές γίνεται αποκλειστικά με κίνδυνο και ευθύνη των Καταναλωτών ή επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτών.

Η Πολιτική Απορρήτου της KUZINA δεν εφαρμόζεται, δεν ισχύει και δεν καταλαμβάνει ιστοσελίδες τρίτων ή εφαρμογές στις οποίες ο Καταναλωτής ενδεχομένως κατευθυνθεί μέσω της Ιστοσελίδας, ή για πληροφορίες τις οποίες παρέχει σε τρίτους ή συλλέγονται από τρίτους. Οι Καταναλωτές καλούνται να διαβάζουν λεπτομερώς τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων, των οποίων σύνδεσμοι περιλαμβάνονται στην Ιστοσελίδα. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει η Ιστοσελίδα ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλουν να απευθύνονται οι επισκέπτες/χρήστες. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των Καταναλωτών/επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιαδήποτε μορφής δέσμευση.

Η KUZINA δεν προσυπογράφει ούτε εγκρίνει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στις ιστοσελίδες στις οποίες αποκτάται πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας. Θα πρέπει πάντοτε να γίνεται έλεγχος της διεύθυνσης του Ομοιόμορφου Εντοπιστή Πόρων (URL) που παρέχεται στον διακομιστή (browser) του Καταναλωτή για να διαπιστώσει ο Καταναλωτής, εάν βρίσκεται ακόμα στην Ιστοσελίδα ή αν έχει μετακινηθεί σε άλλη ιστοσελίδα. Η KUZINA και η Ιστοσελίδα, σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων (websites) αυτών.

10.3. Cookies

Η Ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies με σκοπό την αναγνώριση του Καταναλωτή/επισκέπτη ορισμένων εκ των Υπηρεσιών και σελίδων της Ιστοσελίδας και τη βελτίωση της εμπειρίας του Καταναλωτή/επισκέπτη κατά την περιήγηση του σε αυτήν αλλά και τη βελτίωση της συνολικής ποιότητας των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη μιας ιστοσελίδας και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι Υπηρεσίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.

Ο Καταναλωτής/επισκέπτης της Ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο Επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, θα πρέπει να γνωρίζει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά χωρίς cookies.

10.4. Προσωπικά Δεδομένα.

Η παρούσα πολιτική καλύπτει τη διαχείριση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Προσωπικά Δεδομένα), τα οποία συλλέγονται όταν ο Καταναλωτής εγγράφεται στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιεί τις Υπηρεσίες της. Τα Προσωπικά Δεδομένα αφορούν στα στοιχεία και πληροφορίες, τις οποίες γνωστοποιεί ο Καταναλωτής κατά την εγγραφή του και δημιουργία Λογαριασμού ή/και κατά την χρήση των Υπηρεσιών και ολοκλήρωση μιας Παραγγελίας. Εφόσον ο Καταναλωτής επιλέγει να αποκτά πρόσβαση στις Υπηρεσίες της Ιστοσελίδας με τη χρήση του λογαριασμού του στο Facebook, η KUZINA δεν δημοσιεύει τίποτα στο προφίλ του Καταναλωτή στο Facebook. Επίσης η KUZINA δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία που ο Καταναλωτής έχει καταχωρήσει στο Facebook εκτός από το όνομα και το e-mail επικοινωνίας, ως μέσα ταυτοποίησης και ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή, οι ρυθμίσεις απορρήτου στο λογαριασμό Facebook που διαθέτει ο Καταναλωτής, καθώς και η αντίστοιχη πολιτική απορρήτου των εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης, θα καθορίσουν τα προσωπικά και λοιπά δεδομένα, που είναι δυνατό να διαβιβαστούν στην KUZINA όταν αποκτά ο Καταναλωτής πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

10.5. Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να επιτρέπει στον Καταναλωτή/επισκέπτη να συνδέεται με ορισμένες υπηρεσίες τρίτων (Twitter, Facebook κλπ). Όταν ο Καταναλωτής συνδέεται με τις υπηρεσίες τρίτων και ενδεχόμενα κοινοποιεί πληροφορίες σε αυτές, οι εν λόγω πληροφορίες δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο της KUZINA και υπόκεινται στους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου αυτών των τρίτων.

10.6. Η KUZINA λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Καταναλωτών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας τόσο κατά την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα όσο και κατά την είσοδο στις Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

Η KUZINA δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο από τους επισκέπτες και χρήστες της Ιστοσελίδας, των υποσελίδων αυτής και των περιοχών της Ιστοσελίδας, στις οποίες υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση και εγγυάται, ότι από το χρησιμοποιούμενο λογισμικό δεν γίνεται αυτόματη ανάληψη στοιχείων επισκεπτών.

10.7. Έκαστος Καταναλωτής έχει τη δυνατότητα, κατά πάντα χρόνο να και μέσω τoυ πεδίου «Λογαριασμός» να έχει πρόσβαση στα στοιχεία και δεδομένα που έχει γνωστοποιήσει ο ίδιος και να τροποποιήσει αυτά (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά . ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία επικοινωνίας κλπ), όπως να διαγράψει το Λογαριασμό. Επίσης, ο Καταναλωτής διατηρεί κατά πάντα χρόνο το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του Καταναλωτή, με σκοπό ο Καταναλωτής να ζητά και να λαμβάνει, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, το σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τους αποδέκτες. Επίσης, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα, βάσει των άρθρων 11-13 του Ν. 2472/1997, να προβάλλει οποιεσδήποτε αντιρρήσεις ή/και άρνηση μελλοντικής χρησιμοποίησης των στοιχείων του. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής θα πρέπει να στείλει στη KUZINA γραπτώς την άρνησή του, παραθέτοντας τα πλήρη στοιχεία του (Ονομ/μο, Διεύθυνση, Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας) στη διεύθυνση: FOUR FOOD ΕΠΕ (KUZINA) ΣΟΦ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Τμήμα Μarketing.

10.8. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και προστατεύονται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006. Η KUZINA δηλώνει ότι δεν τηρεί, ούτε επεξεργάζεται αλλά στοιχεία δεδομένων και σε αυτά δεν περιλαμβάνονται ευαίσθητα δεδομένα, όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 2 στοιχείο β’ του Ν. 2472 /1997.

10.9. Η KUZINA λαμβάνει μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του Καταναλωτή. Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τον Καταναλωτή δεν διοχετεύεται εκτός της KUZINA . Τα Προσωπικά Δεδομένα γνωστοποιούνται μόνο σε εκείνο το προσωπικό της KUZINA , που είναι απαραίτητο να γνωρίζει τις πληροφορίες αυτές, προκειμένου να εκτελέσει μια συγκεκριμένη εργασία. Για την πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα, το προσωπικό της KUZINA χρησιμοποιεί απόρρητες λέξεις-κλειδιά (passwords). Επιπλέον, η της KUZINA δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτα μέρη. Επίσης, η KUZINA δύναται να ανακοινώσει τα δεδομένα αυτά σε συνεργάτες για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες της KUZINA

Επιπλέον, οι διακομιστές όπου η KUZINA αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή εγκατάσταση. Η Ιστοσελίδα διέπεται από μέτρα ασφαλείας για την προστασία από απώλεια, κακή χρήση και αλλοίωση της πληροφορίας που ελέγχεται από την KUZINA

Παρόλα αυτά, η KUZINA σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη, χωρίς σφάλματα λειτουργία της Ιστοσελίδας και δε φέρει ουδεμία ευθύνη από τις δυσχέρειες ή από την διακοπή πρόσβασης για τεχνικούς λόγους και εν γένει από προβλήματα που επηρεάζουν ή αναστέλλουν για εύλογο χρονικό διάστημα τη λειτουργία της υπηρεσίας ηλεκτρονικής παραγγελίας, με αποτέλεσμα μη εξουσιοδοτημένη είσοδος ή χρήση, βλάβη στο υλικό (hardware) ή το λογισμικό και άλλοι παράγοντες να ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληροφοριών του Καταναλωτή ανά πάσα στιγμή.

10.10. Ορισμένα από τα Προσωπικά Δεδομένα που βρίσκονται στη βάση δεδομένων της KUZINA ενδεχόμενα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το Ν. 2472/1997, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν. 3471/2006.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών της KUZINA , καθώς και η χρήση τους για στατιστικούς σκοπούς. Ενδεικτικά αναφέρονται: (α) η υλοποίηση των συμβατικών της υποχρεώσεων, στα πλαίσια εκτέλεσης, παράδοσης και τιμολόγησης Παραγγελιών των Καταναλωτών, (β) βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών, (γ) ενημέρωση των Καταναλωτών και επιτάχυνση των αναζητήσεων, (δ) παροχή πιο εξατομικευμένων Υπηρεσιών, (ε) αναγνώριση των Καταναλωτών, όταν εισέρχονται στην Ιστοσελίδα και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες.

11. Η KUZINA δύναται και ο Καταναλωτής παρέχει τη συγκατάθεσή του, προκειμένου η KUZINA να χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα, για να έρχεται σε επικοινωνία με τον Καταναλωτή, σχετικά με την εκ μέρους του χρήση των Υπηρεσιών αλλά και να αποστέλλει προσφορές και ενημερωτικό υλικό, εφόσον το επιθυμεί ο Καταναλωτής. Εάν ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να λαμβάνει τέτοιο ενημερωτικό υλικό και προσφορές, έχει τη δυνατότητα να ενημερώσει σχετικά τη KUZINA , αποστέλλοντας μήνυμα στη διεύθυνση kuzina@otenet.gr .

11.1. Η πολιτική απορρήτου της KUZINA αλλά και για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης όπως αυτοί ενδεχόμενα τροποποιηθούν στο μέλλον, καθώς και τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 όπως και το Νόμο 3471/2006 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε περίπτωση οιασδήποτε μεταβολής, τροποποίησης, αντικατάστασης και εν γένει αλλαγής των παρόντων Όρων Χρήσης, αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην Ιστοσελίδα. Για το σκοπό αυτό, η KUZINA προτρέπει τους Καταναλωτές να επισκέπτονται τακτικά την παρούσα, προκειμένου να παρακολουθούν τυχόν αλλαγές.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία.

12.1. Κάθε και όλα τα ευρισκόμενα και περιγραφόμενα στην Ιστοσελίδα στοιχεία και πληροφορίες και είναι δεκτικά προστασίας με βάση τη πνευματική, βιομηχανική και διανοητική ιδιοκτησία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι εικόνες, λογότυπα, σήματα, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα κλπ), αποτελούν πλήρη και αποκλειστική πνευματική, βιομηχανική και διανοητική ιδιοκτησία της KUZINA και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Κοινοτικού Δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

12.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση και εν γένει εκμετάλλευση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου αυτής, δημιουργία παραγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο και πάροχο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

13. Τροποποίηση Όρων Χρήσης

13.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διατυπώνονται λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

13.2. Σε κάθε περίπτωση η KUZINA διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των Όρων Χρήσης περιλαμβανομένων και των όρων προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Απορρήτου. , κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/ χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και μελλοντικό νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/ Καταναλωτής δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν, οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο και Δικαιοδοσία

14.1. Οι παρόντες Όροι Χρήσης, ως αυτοί εκάστοτε ισχύουν, κατόπιν οιασδήποτε τροποποίησης αυτών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

14.2. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την χρήση των υπηρεσιών, που προσφέρονται μέσω της Ιστοσελίδας και η οποία δεν μπορεί να επιλυθεί εξωδίκως, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου

15. Επικοινωνία

15.1. Εφόσον οιοσδήποτε επισκέπτης της Ιστοσελίδας ή/και Καταναλωτής, που κάνει χρήση των παρεχόμενων Υπηρεσιών επιθυμεί να επικοινωνήσει με την KUZINA για θέματα που αφορούν στους παρόντες Όρους Χρήσης μπορεί να επικοινωνήσει με την KUZINA με τους κατωτέρω τρόπους επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά στο 2810373000 (από τις 13:00 έως τις 23:30).
Τηλεφωνικά στο 2810373030 (από τις 09:00 έως 17:00)
Με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσα από την ηλεκτρονική σελίδα: www.e-kuzina.gr
Με mail στο kuzina@otenet.gr
Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: four food επε ,ΣΟΦ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Όροι Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Σκοποί Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία σας (διεύθυνση, τηλέφωνο, e
mail), που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων μας, ενδέχεται να αποτελέσουν,
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, αντικείμενο επεξεργασίας με τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε ότι αφορά την παραγγελία σας.
 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας σε σχέση με διαγωνισμούς, κληρώσεις και άλλες εκδηλώσεις.
 • Για να σας ενημερώνουμε και να σας αποστέλλουμε προσφορές και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τα προϊόντα και υπηρεσίες μας.
 • Για στατιστικούς σκοπούς και έρευνα.
 • Γενικότερα, για την προώθηση και προαγωγή των προϊόντων και υπηρεσιών μας, εφόσον το επιθυμείτε. Τα δεδομένα αυτά δεν εκχωρούνται σε τρίτα μέρη. Ενδέχεται όμως, να ανακοινωθούν σε συνεργάτες για διαφημιστικούς ή στατιστικούς σκοπούς και μόνο για χρήση που θα αφορά προϊόντα ή υπηρεσίες μας.

2. Δικαίωμα Πρόσβασης και Διαγραφής Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με το νόμο και τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 & 13 του Ν. 2472/1997 έχετε το
δικαίωμα της πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Επίσης σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 του Ν. 2472/1997
έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των δεδομένων αυτών.

Γενικοί Όροι προσφορών

 • Οι προσφορές ισχύουν μόνο για τις περιοχές που εξυπηρετούν τα κατάστημα KUZINA
 • Οι τιμές, οι προσφορές και τα προϊόντα μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση κι ενδέχεται\
 • Οι προσφορές δεν συνδυάζονται με άλλες και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα.
 • Τα προϊόντα της προσφοράς δε μπορούν να αντικατασταθούν με άλλα προϊόντα.
 • Οι πίτσες δεν επιδέχονται προσθήκη υλικών , χωρίς χρέωση ισχύουν οι αντίστοιχες χρεώσεις που ορίζονται στον τιμοκατάλογο.
 • Προϊοντικά δώρα εντός ή εκτός προσφορών, δεν μπορούν να αντικατασταθούν από άλλα προϊόντα,ούτε να γίνει ανταλλαγή με χρήματα.
 • extra υλικά που μπήκανε σαν σημείωση ισχύουν οι αντίστοιχες χρεώσεις που ορίζονται στον τιμοκατάλογο.
 • Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
 • Με την τηλεφωνική σας παραγγελία να αναφέρετε ότι θέλετε κάποια τηλεφωνική προσφορά

Ειδικοί Όροι για αγορές προσφορών Online από το επίσημο Site και Mobile App

 • Οι εκάστοτε προσφορές προϊόντων ισχύουν πάντα μέχρι την ανανέωσή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τους όρους της εκάστοτε προσφοράς.

Άλλοι όροι εξυπηρέτησης

 1. Είναι πολύ σημαντικό αν έχετε αλλεργίες να ενημερώνετε το προσωπικό του καταστήματος στα υλικά που έχετε πρόβλημα ,δεν φέρουμε ευθύνη για κάτι που δεν μας ενημερώσατε
 2. Aν για κάποιο λόγο, υγείας ή επειδή είστε vegan ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θέλετε να σας ψήσουμε ένα υλικό σε ξεχωριστό  φούρνο, πλατό ή τηγάνι, πρέπει να μας ενημερώσετε και αν είμαστε σε θέση να το πράξουμε λόγω χρόνου ή έλλειψης σκευών  θα ενημερωθείτε σχετικά. Αν δεν μπορούμε δεν θα εκτελεστεί η παραγγελία σας.
 3. Αν για κάποιο λόγο υπάρχει έλλειψη κάποιου προϊόντος και δεν υπάρχει τρόπος να σας ενημερώσουμε, στο τηλέφωνο που έχετε βάλει στην παραγγελία σας (πχ είναι κλειστό) θα εκτελεστεί η παραγγελία σας με κάποιο αντίστοιχο προϊόν. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχο προϊόν δεν θα εκτελείται η παραγγελία σας ή θα εκτελείται χωρίς αυτό αν είναι και άλλα πράγματα στην παραγγελία και ξεπερνάει συνολικά το ελάχιστο όριο παραγγελίας
 4. Παρακαλούμε είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθούμε για κάποιο πρόβλημα υγείας, όταν θέλετε ζυμάρι χωρίς γλουτένη .Θα θέλαμε να γνωρίζουμε το πρόβλημα για να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε σωστά και υπεύθυνα, δεν φέρουμε καμία ευθύνη όμως και δεν εγγυόμαστε 100% για ίχνος σε πίτσα με υλικά που βάλατε αν δεν μας ενημερώσετε για το πρόβλημα. Ενημερώνουμε επίσης ότι  ΔΕΝ μπορούμε να παράγουμε κανένα άλλο προϊόν χωρίς γλουτένη. Θέλουμε να σας ανακοινώσουμε  με χαρά  ότι έχουμε στείλει πίτσα μαργαρίτα, με αλεύρι χωρίς γλουτένη, σε χημείο και δεν υπήρχε ίχνος γλουτένης!
 5. Όταν βάζετε προσφορές στην παραγγελία σας ΔΕΝ  μπαίνουν πόντοι για τα είδη των προσφορών επειδή οι προσφορές έχουν ήδη έκπτωση.
 6. Σε πολύ μακρινές παραγγελίες ο χρόνος διαμορφώνεται ανάλογα με την δουλειά και ζητούμε την κατανόηση για την όποια καθυστέρηση μπορεί να υπάρχει
 7. Σε παραγγελίες με μετρητά δεν μπορούμε να παραδώσουμε αν δεν πληρωθεί  ο διανομέας
 8. Αν θέλετε να πληρώσετε με POS πρέπει να το ζητήσετε, οι διανομείς δεν κρατάνε μαζί τους συνέχεια κάποια συσκευή
 9. Οι Online προσφορές δε δύναται να καταχωρηθούν ή επεξεργαστούν τηλεφωνικά.

EXTRA ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με τον νόμο 4496/2017 που εισήγαγε την Οδηγία 2015/720ΕΕ, επιβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2018 περιβαλλοντικό τέλος για τις λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Αποτελεί μέρος της εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ο παραπάνω νόμος ορίζει περιβαλλοντικό τέλος 0,03€ συν ΦΠΑ 24%, δηλαδή σύνολο 0,0372€ ανά σακούλα. Λόγω της ελάχιστης υποδιαίρεσης του ευρώ (0,01€) η συνολική χρέωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 0,04€ ανά σακούλα. Η ενημέρωση για το κόστος πλαστικής σακούλας βρίσκεται στην επιλογή «Επιβεβαίωση Παραγγελίας» ως «Σακούλα πλαστική (περιβαλλοντικό τέλος)» μαζί με τη συνολική ενημέρωση συνολικό κόστος της παραγγελίας.

 • Ελάχιστο όριο παραγγελίας 7€ και για μακρινές περιοχές 15€ ή 25€ ανάλογα με την απόσταση.
 • Μακρινές περιοχές: Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Ιωάννης, Αεροδρόμιο, Αμπελόκηποι, Βενιζέλειο, ΒΙΠΕ, Γάζι, Γιοφυράκια, Ηλιούπολη, ΙΤΕ, Κορακοβούνι, Μεσαμπελιές, Νέα Αλάτσατα, ΠΑΓΝΗ, Σέμελη, Σκαφιδαράς, Φιλοθέη, Φορτέτσα
 • Σε περιοχές που δεν αναγράφονται στη λίστα, ενδέχεται να μην μπορούμε να κάνουμε διανομή ή να γίνει διανομή σε καθορισμένο σημείο συνάντησης κατόπιν συνεννόησης.
 • Παρακαλούμε να συμπληρώνετε σωστά όλα τα στοιχειά σας. Στην πρώτη σας παραγγελία γίνεται επιβεβαίωση τηλεφωνικά.

Πρέπει να ξέρουμε που και σε ποιον παραδίδουμε. Για αυτό, είναι απαραίτητο να γίνει καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη βάση μας, σύμφωνα με τους ορισμούς του νόμου.

 • Αν κατά την επιβεβαίωση της πρώτης παραγγελίας δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τότε η παραγγελία σας δεν θα εκτελείται.
 • Σε περίπτωση έλλειψης κάποιου προϊόντος , θα ενημερώνεστε τηλεφωνικά. Αν όμως δεν καταφέρουμε να έρθουμε σε επαφή μαζί σας (π.χ. λάθος τηλέφωνο, δεν απαντάτε) θα ακυρώνουμε την παραγγελία σας ή θα την τροποποιούμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
 • Δωρεάν 200 πόντοι με την πρώτη σας παραγγελία.
 • Η εξαργύρωση των πόντων σας γίνεται , άμεσα και με εύκολο τρόπο. Όταν συμπληρώσετε 10000 πόντους, κερδίζετε 10€. Στην επόμενη παραγγελία σας , εάν το κόστος είναι πάνω από το ελάχιστο όριο της περιοχής σας, αφαιρείται αυτόματα έως ότου εξαργυρώσετε όλο το κερδισμένο ποσό.
 • π.χ. Αν κάνετε μια παραγγελία 13€ και το όριο της περιοχής σας είναι 7€, τότε από τα 10€ (που έχετε κερδίσει) αφαιρούνται τα 6€ και τα άλλα 4€ μένουν στο λογαριασμό σας για την επόμενη παραγγελία σας. Ενώ, αν η παραγγελία σας κοστίζει 17€ και πάνω θα εξαργυρώσετε μεμιάς όλο το ποσό.
 • Το κατάστημα είναι το μοναδικό στο Ηράκλειο που συμμετέχει στο πρόγραμμα Bonus της Alpha Bank. Ενημερώστε μας, αν είστε κάτοχος Alpha American Express.
 • Η πληρωμή γίνεται με μετρητά στην παράδοση, με POS στον χώρο σας ή με χρήση Πιστωτικών, Χρεωστικών και Προπληρωμένων Καρτών (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners) με Ασφάλεια Συναλλαγών μέσο της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha e-Commerce” της Alpha Bank.

Πρόσθετες πληροφορίες – Επεξηγήσεις

α) Πόσο ασφαλής είναι η διαδικασία πληρωμής με πιστωτική κάρτα;
Η διαδικασία είναι απόλυτα ασφαλής. Η πληρωμή δεν γίνεται απευθείας στο e-kuzina.gr, αλλά ο χρήστης μεταφέρεται σε ασφαλή διακομιστή της τράπεζας Alpha Bank.
β) Τι είναι το πεδίο CVC / CVV που μου ζητείται;
Το πεδίο CVC / CVV βρίσκεται στο πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας και είναι ένας τριψήφιος αριθμός. Σας ζητείται για επιπλέον ασφάλεια και σας προστατεύει ακόμα περισσότερο μιας και είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να γνωρίζει το πεδίο αυτό. Για να το εισάγετε, γυρίστε και κοιτάξτε το πίσω μέρος της πιστωτικής σας κάρτας. Αποτελεί τον τριψήφιο αριθμό που θα δείτε και συνήθως βρίσκεται πάνω δεξιά.
γ) Τι γίνεται αν γίνει κάποιο λάθος κατά την πληρωμή (π.χ. κοπεί η σύνδεση ή πατήσω Cancel κατά τη μεταφορά).

Ό,τι και να γίνει, η συναλλαγή έχει καταγραφεί από εμάς και δεν πρόκειται να χαθούν τα χρήματά σας (αν βέβαια πάρουμε έγκριση για την κάρτα σας και το ποσό έχει όντως δεσμευθεί). Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη, ελέγχεται και δεν υπάρχει περίπτωση να χαθούν χρήματα.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών και δια της υπηρεσίας «Alpha e-Commerce» της Τράπεζας ALPHA . Η σελίδα που ο Καταναλωτής εισάγει τα στοιχεία της κάρτας του είναι ασφαλής (χρήση SSL encryption με 2048-bit μέγεθος κλειδιού) το οποίο εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των στοιχείων της κάρτας στο «Alpha e-Commerce».

iii. Προπληρωμή μέσω της online υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Pay Pal. Στην περίπτωση αυτή, ο Καταναλωτής μεταφέρεται στην ιστοσελίδα www.paypal.com για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

v. Από τη στιγμή που ο Καταναλωτής αποφασίσει και προχωρήσει να πληρώσει την Παραγγελία: (α) μέσω χρέωσης της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας ή (β) μέσω της online υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Pay Pal ή (γ) μέσω ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων , τεκμαίρεται ότι ο Καταναλωτής έχει λάβει γνώση και αποδεχτεί τους αντίστοιχους όρους χρήσης και διενέργειας συναλλαγών της υπηρεσίας «Alpha e-Commerce» της Τράπεζας ALPHA ( http://www.alpha.gr/page/) ή της online υπηρεσίας μεταφοράς χρημάτων Pay Pal της ηλεκτρονικής μεταφοράς χρημάτων και η KUZINA δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τους ανωτέρω τρόπους.
iv. Ζητήστε μηχάνημα POS για πληρωμή με κάρτα στον χώρο σας.

Για όλες τις παραγγελίες, που υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου και η παραγγελία συνοδεύεται από την νόμιμη απόδειξη λιανικής πώλησης.

Εφόσον ο Καταναλωτής διαθέτει εκπτωτικό κουπόνι, ο Καταναλωτής δύναται να συμπληρώσει τον κωδικό που έχει, προκειμένου να επωφεληθεί της έκπτωσης.

alphabank-cards-logos

Copyright © 2023 e-kuzina

Built by Codefactory - Powered by Remenu.